top of page

嗇色園主辦可祥護理安老院 x 日式明信片「絵手紙」工作坊🎨

【嗇色園主辦可祥護理安老院 x 日式明信片「絵手紙」工作坊🎨】

最近小妹去咗屯門嗇色園主辦可祥護理安老院,去教公公婆婆👵🏼👴🏼運用日式明信片- 繪手紙嘅方法,去畫嗇色園嘅牌坊。

恭喜你地成為咗小妹第一批嘅銀髮族傑出學生呢!💕雖然部份長者年輕嘅時候都好少畫畫,但都會帶住試試嘅心態,拎起畫筆跟住指導,一筆一畫,小心翼翼慢慢咁畫好佢。最後個個都畫得似模似樣,好犀利啊,所以仲有邊個話老人家唔識畫畫! ❤️

望住各位長者自豪咁拎住自己獨特嘅作品,再笑騎騎望吓其他老友記嘅畫,令小妹都齊齊感覺到畫畫嘅開心同成功感!☺️畫畫專注嘅過程令長者心境平靜放鬆,同時鍛煉耐性,養生怡情。我諗即使到小妹我甩曬牙嗰一日,我仍然會開心畫畫, 繼續分享創作嘅喜悅俾其他老友記,嘻嘻!🤣

----- 慧惠是土生土長的香港插畫家和藝術家,《給油麻地的情書》的作者,曾遠赴日本山梨縣河口湖,參與由MI-Lab舉辦的藝術家進駐計劃,學習木刻水印及繪製日式明信片「絵手紙」的技巧,回港後定期舉辦工作坊,與香港大眾分享日本的藝術傳統。

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page