top of page

Daily Sketches

慧惠 X 英國倫敦旅遊嘅回憶

Borough Market係倫敦規模最大, 最古老嘅街市,已經有三百多年嘅歷史,有好多新鮮食材、街頭小食 ⋯⋯

實在好好行啊!睇下我手掌隻生蠔幾大隻好想再食多幾隻

50340786_2098276590237362_85224691641100
bottom of page